1

Forest bathing is beneficial to human health.

Abstract Title: Effects of short-term forest bathing on human health in a broad-leaved evergreen forest in Zhejiang Province, China. Abstract Source: Biomed Environ Sci. 2012 Jun ;25(3):317-24. PMID: 22840583 Abstract Author(s): Gen Xiang Mao, Xiao Guang Lan, Yong Bao Cao, Zhuo Mei Chen, Zhi Hua He, Yuan Dong Lv, Ya Zhen Wang, Xi Lian Hu, Guo Fu Wang, Jing Yan …